Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

vela
vela
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viabecausefuckyou becausefuckyou
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
vela

July 24 2017

vela
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife vianezavisan nezavisan

July 23 2017

vela
vela

vela
9966 cc9d

July 22 2017

vela
vela
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaou ou
3900 3dc3 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaou ou
vela
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaou ou
vela
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaForestMan ForestMan

July 21 2017

vela
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio vianezavisan nezavisan
vela
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaou ou
3729 b208
vela
3355 fc3b 500
Reposted fromWicher Wicher viajointskurwysyn jointskurwysyn
vela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl